آزمایشگاه رطوبت

آزمایشگاه آزمون سنج دقیق توانایی کالیبراسیون انواع هایگرومترهای دما، رطوبت سنج‌های محیطی، سنسور های رطوبتی و … با بالاترین سطح کیفی مراجع را دارا می باشد. در این آزمایشگاه، کالیبراسیون توسط نقاط ثابت رطوبت به نام محلول‌های هایکروستاتیک در دمای معین تامین شده، توسط انکوباتور مجهز به سیستم سرمایشی و گرمایشی انجام می گردد.