آزمایشگاه دما

نام تجهیز گستره کالیبراسیون بر اساس استاندارد
دماسنج های تماسی 25to30°C-30to200°C200to1200°C ISO 386/ISIRI 6795 ASTM E220/ OILML R133 / EA-10/08
محیط های دمایی شامل: آون/ کوره/ انکوباتور و… 25to300°C-300to600°C600to1100°C ISIRI 8475 / ASTM E145-94ASTM E715-88/ EA-4/02

از دیدگاه صنعتی دما یکی از مهمترین پارامترهای اندازه گیری است. در بیشتر سیستم های صنعتی از تجهیزات اندازه گیری دما مانند دماسنج های مایع در شیشه، دماسنج با صفحه مدرج، حسگرهای ترموکوپل ,TCدماسنج های مقاومتی RTD، استفاده می شود.

واحد مبنای SIبرای اندازه گیری دما، کلوین است که برابر با 1/273.16دمای ترمودینامیکی نقطه سه گانه آب می باشد.درجه سیلسیوس نیز در سیستم SIبه رسمیت شناخته می شود و از معادله زیر بدست می آید:

t=T-273.16

در رابطه فوق tدما برحسب درجه سلسیوس و Tمعادل آن برحسب کلوین است.

دما میزان گرمی یک شیء و تابع قوانین ترمودینامیکی است.مقیاس دما بر قانون اول و دوم ترمودینامیک معروف به مقیاس دمای ترمودینامیکی مبتنی است. کوچکترین حد مقیاس ترمودینامیکی صفر مطلق یا صفر کلوین Kاست.چون این مقیاس خطی است برای تکمیل شدن فقط به یک نقطه مرجع غیر صفر دیگر نیاز دارد.در اصل این نقطه مرجع، نقطه انجماد آب 276.16 Kیا 0°Cاست.

1960 این نقطه مرجع به نقطه تجدیدپذیر بهتری بنام نقطه سه گانه آب 0.01 ͦCتبدیل شد.

مقیاس دمای کاربردی رایج ، مقیاس دمای بین المللی 1990 (ITS-90) است.اولین مقیاس دمای کاربردی معروف به ITS-27در 1927 تعریف شد. ITS-27در 1948 بازبینی و تبدیل به (ITS-48) شد، در 1968 بازبینی جامع تری انجام شد که نتیجه آن مقیاس دمای کاربردی بین المللی 1968 (ITS-1968) بود. مقیاس دمای بین المللی ITS-90از اول ژانویه 1990 بعنوان یک مقیاس دمای بین المللی رسمی بکار گرفته شد. دما بروی مقیاس ITS-90برحسب حالت پایدار مواد خالص (نقاط ثابت معین)، تجهیزات درونیابی و معادلاتی که خواص اندازه گیری شونده را به دمای ITS-90مرتبط می کند، تعریف می شود.

دما در نقاط میانی مقیاس با استفاده از دماسنجهایی معین می شود که تجهیزات درون یابی نامیده می شوند. از دماسنج های مقاومتی –پلاتینی استاندارد بعنوان تجهیزات دورن یابی در گستره 13.8033 k(نقطه سه گانه هیدروژن) تا 961.78°C (نقطه انجماد نقره) استفاده می شود. در دمای بالاتر از 961.78°C، مقیاسی بر حسب یک تشعشع کننده جسم سیاه مرجع تعریف می شود.

برای اندازه گیری دما در صنعت از انواع دماسنج ها استفاده می شود. انواع اصلی آن عبارتند از:

دماسنج های ترموکوپلی (Thermocouple Thermometers)
دماسنج های مقاومتی (Resistance Thermometers)
دماسنج های مایع در شیشه (Liquid in Glass Thermometers)
دماسنج های دوفلزی (Bimetal Thermometers)
دماسنج های تابشی (Radiation Thermometers)
پایرومترهای نوری ( Optical Pyrometers)

 

این آزمایشگاه با در اختیار داشتن تجهیزات مرجع و کالیبراتورها و کارشناسان مجرب و با سابقه قادر به کالیبراسیون تجهیزات نامبرده در جدول با حداکثر دقت و صحت می باشد.

برای اطلاعات تکمیلی از دماسنج های ترموکوپلی و مقاومتی جزوه زیر را دانلود کنید.

دریافت فایل