بیست و سومین نمایشگاه بین المللی صنعت تهران

بیست و سومین نمایشگاه بین المللی تهران

آزمون سنج دقیق شما را به بازدید از غرفه خود در تاریخ  13 الی 16 آبان ماه  در  محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران سالن شماره 38A غرفه  15 دعوت می نماید.

نقشه نمایشگاه