نکاتی درباره‌ی کالیبره مجدد

دوره کالیبراسیون فاصله زمانی تعیین شده جهت ارسال ابزار اندازه‌گیری برای کالیبراسیون مجدد است. ما ابزارها را مجدداً کالیبره می‌کنیم تا بتوانیم مطمئن باشیم که به همان خوبی یا بهتر از آنچه در مشخصات سازنده توضیح داده شده است، عمل می‌کنند.

هدف از تعیین فاصله کالیبراسیون مجدد انجام کالیبراسیون در فواصل زمانی بهینه است؛ اما در اين زمينه دو معيار اساسی و ظاهرأ متضاد هم وجود دارند که برای تصميم گيری در مورد فاصله کاليبراسيون مجدد هر دستگاه اندازه گيری بايد مد نظر قرار گيرند و لازم است تعادلی بين آنها ايجاد شود، اين معيارها عبارتند از:

  • ريسک خارج شدن وسيله اندازه گيری از رواداری خود در موقع استفاده هر چه ممکن است کم باشد
  • هزينه های کاليبراسيون ساليانه

مطابق مدرک بين المللی OIML-D10 عوامل مختلفی برروی بازه کاليبراسيون مجدد تأثير گذارند که مهمترين آنها عبارتند از:

نوع دستگاه

توصيه سازنده

روند داده های بدست آمده از سوابق کاليبراسيون قبلی

سوابق تعمير و نگهداری

ميزان و شرایط استفاده

تمايل به فرسودگی و تغيير مشخصات اندازه شناسی با مرور زمان

شرایط محيطی

درستی اندازه گيری خواسته شده

هزينه کاليبراسيون