نکات مهم در استفاده درست از باسکول ها

– پيش از شروع اندازه گيري ، باسکول دیجیتالی حداقل نيم ساعت روشن باشد.

– محل استقرار باسکول به اندازه كافي مستحكم و بدون لرزش باشد.

– پيش از استفاده از باسکول از تراز بودن آن اطمينان حاصل كنيد.

– از وزنه هاي كاليبره شده هر چند وقت يكبار براي چك كردن باسکول استفاده نماييد تا به موقع متوجه تغييرات احتمالي در اندازه گيري شويد.

– به كمينه و بيشينه توزين ترازو كه توسط سازنده و يا استاندارد خاص مشخص مي شود توجه بفرمائيد. باسکول‌ها در کمتر از کمینه ظرفیت، درستی لازم را در اندازه‌گیری وزن نخواهند داشت و توزین در بیشتر از بیشینه ظرفیت باسکول موجب صدمه زدن به حسگر‌های تشخیص وزن می‌شود.

– توزين ترجيحاً در وسط كفه انجام شود، زيرا در اثر دور شدن جرم از وسط كفه خطاي بار گذاري غير متمركز، در اندازه گيري ها وارد مي گردد.

– از ضربه زدن به كفه و انداختن يا قراردادن ناگهاني جرم (به خصوص جرمهاي سنگين) به روي كفه خودداري كنيد. اين كار باعث تغيير شكل اهرم‌ها در دراز مدت خواهد شد.

– در باسکول های آنالوگ اعداد را بصورت مستقيم و 90 درجه قرائت كنيد. (نسبت به شاهين)