کالیبراسیون دما

-آزمایشگاه آزمون سنج دقیق در بخش دما آماده ارائه خدمات: کالیبراسیون انواع ترموکوپل ها،دماسنج های تماسی(دماسنج مقاومتی،مایع در شیشه،…)و دماسنج […]

کالیبراسیون جرم

آزمایشگاه کالیبراسیون آزمون سنج دقیق مجهز به وزنه های کلاس E2,F1,F2,… -توانایی کالیبره وزنه ها از ۱میلی گرم تا ۲۰کیلوگرم […]

کالیبراسیون الک

آزمایشگاه آزمون سنج دقیق مجهز به دستگاه VMM برای کالیبراسیون الک ها و سایر اندازه گیری های ابعادی – توانایی […]