خانم الناز ملازاده

سلام الناز ملازاده هستم. فارق التحصیل کارشناسی طراحی صنعتی

از سال 1387 در حوزه تولید و ارائه خدمات آزمایشگاهی در گروه صنعتی آزمون مشغول به کار هستم و از سال 1390 با یاری همکاران عزیزم مدیریت ارشد آزمایشگاه کالیبراسیون آزمون سنج دقیق را بر عهده دارم.

همچنین، به روال سالهای گذشته و با حمایت مخاطبین و مشتریان عزیزمان افزایش دامنه های کاری، ارتقای کیفیت فنی و بازرگانی، و بهبود دقت ارائه خدمات در دستور کار تیم آزمایشگاه آزمون سنج دقیق خواهد بود.