آزمایشگاه دور

آزمایشگاه آزمون سنج دقیق توانایی تولید و اندازه گیری دور با بهترین توان اندازه گیری را دارا می باشد. این آزمایشگاه توانایی اندازه گیری دور توسط ابزار آلات اندازه گیر سرعت شفت و یا دیسک را دارا می باشد. کالیبراسیون دور در تجهیزاتی مانند استراکشن، سانتریفیوژ، تاکومتر ها (در هردو حالت تماسی و نوری) و … امکان پذیر می باشد.