آزمایشگاه دما

نام تجهیز گستره کالیبراسیون بر اساس استاندارد دماسنج های تماسی 25to30°C-30to200°C200to1200°C ISO 386/ISIRI 6795 ASTM E220/ OILML R133 / EA-10/08 […]